Μεταφορά κατοικιδίων με ΚΤΕΛ

Μεταξύ άλλων , στη διευκρινιστική του,το Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων αναφέρει : Προς διευκρίνιση και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων για τη μεταφορά ζώων με λεωφορεία των ΚΤΕΛ Α.Ε ,σας πληροφορούμε τα ακόλουθα :
1.Προκειμένου να επιτραπεί η μεταφορά μικρών κατοικιδίων ζώων ,αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχό τους.Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος θα πρέπει να επιδεικνύει το διαβατήριο του ζώου ή το βιβλιάριο υγείας , το οποίο να είναι ενημερωμένο τουλάχιστον κατά την τελευταία δυετία.
2.Οι ειδικότερες ρυθμίσεις της μεταφοράς των ζώων συνοδείας αναπήρων (ουσιαστικά σκύλων συνοδείας τυφλών) καθώς και των μικρών κατοικιδίων ,ανάλογα με τον τύπο του λεωφορείου έχουν ως ακολούθως :
Α.Ζώα σε λεωφορεία αστικών ΚΤΕΛ :
Τα ζώα συνοδείας αναπήρων ανεξαρτήτως μεγέθους καθώς και τα μικρά κατοικίδια ζώα μεταφέρονται εντός ειδικού καλαθιού μεταφοράς με μέγιστες διαστάσεις 50χ40χ70 εκατοστά, κατ’αναλογία με τα ισχύοντα στους συγκοινωνιακούς φορείς αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης και τοποθετούνται υποχρεωτικά εντός του χώρου επιβατών.Τα ζώα συνοδείας αναπήρων δεν τοποθετούνται σε καλάθι αλλά φέρουν υποχρεωτικά φίμωτρο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
Β.Ζώα σε λεωφορεία υπεραστικών ΚΤΕΛ :
Στα λεωφορεία που εξυπηρετούν υπεραστικές συγκοινωνίες λόγω του μικρότερου διαθέσιμου χώρου, περιορίζονται οι μέγιστες διαστάσεις του ειδικού καλαθιού μεταφοράς.
Έτσι , τα ζώα συνοδείας αναπήρων ανεξαρτήτως μεγέθους και τα μικρά κατοικίδια ζώα , βάρους εώς 7 κιλών , που μεταφέρονται εντός ειδικού καλαθιού μεταφοράς διαστάσεων 50χ40χ35 εκατοστά είναι επιτρεπτό να μεταφέρονται με τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε που εξυπηρετούν υπεραστικές συγκοινωνίες και τοποθετούνται υποχρεωτικά εντός του χώρου επιβατών.Τα ζώα αυτά θα τοποθετούνται είτε στο διάδρομο είτε στα κλιμακοστάσια των λεωφορείων, πλησίον σε κάθε περίπτωση του ιδιοκτήτη τους .Τα ζώα συνοδείας αναπήρων , όπως προαναφέρθηκε , δεν τοποθετούνται σε καλάθι αλλά φέρουν υποχρεωτικά φίμωτρο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
Για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού , τα υπεραστικά ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε είναι επιτρεπτό να περιορίζουν τη μεταφορά των κατοικιδίων ζώων
(α) σε ότι αφορά στον αριθμό σε δύο κατοικίδια ανά λεωφορείο και
(β) σε ορισμένα μόνο από τα εξυπηρετούμενα δρομολόγια τα οποία πάντως θα αποτελούν το 30% τουλάχιστον των δρομολογίων κάθε γραμμής (και κατ’ελάχιστο ένα δρομολόγιο ανά ημέρα) , κατανεμημένα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Εφόσον αποφασιστεί από το οικείο υπεραστικό ΚΤΕΛ Α.Ε ή ΚΤΕΛ να γίνει χρήση του ως άνω (β) περιορισμού , θα πρέπει η πληροφορία αυτή να παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ενώ θα πρέπει να έχει αναρτηθεί εμφανώς σχετική ανακοίνωση στους σταθμούς και πρακτορεία του ΚΤΕΛ .Ο περιορισμός των δρομολογίων θα δύναται να εξυπηρετήσει και τις ανάγκες αλλεργικών κλπ ατόμων που ευλόγως αποφεύγουν το συγχρωτισμό με κατοικίδια ζώα.Σε κάθε περίπτωση βέβαια είναι ενδεδειγμένη η κατάλληλη διευθέτηση των επιβατών εντός λεωφορείου.
Για την περίπτωση αστικών λεωφορείων που είναι ενταγμένα και δρομολογούνται από Υπεραστικά ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε εφαρμόζονται τα προαναφερθέντα για τα λεωφορεία των Αστικών ΚΤΕΛ.
3.Τα προαναφερόμενα αφορούν , αδιακρίτως , και στα λεωφορεία ιδιοκτησίας των ΚΤΕΛ Α.Ε και στα λεωφορεία ιδιοκτησίας μετόχων των ΚΤΕΛ Α.Ε που εξυπηρετούν τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες.Σε καμιά περίπτωση η μεταφορά των μικρών κατοικίδιων ή κατά μείζονα λόγο αυτών που συνοδεύουν ανάπηρους δεν τελεί υπό την κρίση του οδηγού ή/και του ιδιοκτήτη του λεωφορείου ή τη συναίνεση των λοιπών επιβατών.
4.Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις ρυθμίσεις της εγκυκλίου αυτής , επιβάλλονται, από το οικείο Πειθαρχικό Συμβούλιο του π.δ 170/2003 (Α’140) , στις ΚΤΕΛ Α.Ε οι προβλεπόμενες κυρώσεις της παρ.3(η) του άρθρου 2 του ίδιου π.δ και σε περίπτωση υποτροπής αυτές της παρ.5 του ίδιου άρθρου .Οι οδηγοί των λεωφορείων που δε συμμορφώνονται με τις ως άνω ρυθμίσεις, υπόκεινται σε πειθαρχικές κυρώσεις του άρθρου 18 του π.δ 246/2006 (Α’261) που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα των ΚΤΕΛ Α.Ε και ΚΤΕΛ.
Τα συλλογικά όργανα των ΚΤΕΛ Α.Ε παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους ενώ οι ΚΤΕΛ Α.Ε για την ενημέρωση του προσωπικού και των μετόχων τους.
3446
Advertisements